ViViCall短信注册,ViViCall网络电话短信注册
       ViViCall于2010年8月12日新增免费短信注册方式,通过免费短信注册,最高可获赠1000分钟的免费通话。原来的邮箱注册,取消原来的话费赠送,通话邮箱注册的新用户,激活账户后可登陆账户领取话费免费体验ViViCall,欢迎通过短信注册方式注册ViViCall,获取更多的免费体验话费。
 
ViViCall短信注册步骤
       1、填写手机号码
       2、提交
       3、接收短信
       4、完成
 
ViViCall短信注册
 
 
       具体过程为:填写你的手机号码,点击提交按钮,稍后您的手机即会收到提示密码的短信,您的手机号即是您的ViViCall账户,您可通过电脑软件、电脑网页、手机软件、手机wap登陆ViViCall,免费打电话。
 
       免费短信注册ViViCall,最高可获赠1000分钟免费通话!