ViViCall邮箱注册,ViViCall网络电话邮箱注册
      ViViCall于2010年8月12日新增免费短信注册和下载软件注册两种注册方式,通过免费短信注册、下载软件注册,最高可获赠1000分钟的免费通话。现在的邮箱注册,取消话费赠送,通话邮箱注册的新用户,激活账户后可登陆账户领取话费免费体验ViViCall,欢迎通过邮箱注册方式注册ViViCall,获取更多的免费体验话费。
 
ViViCall邮箱注册步骤
      1、填写注册信息
      2、进注册邮箱激活帐号
      3、完成注册
 
ViViCall邮箱注册账户
 
 
      具体过程为: 注册时请先认证用户名是否可用,用户名仅允许使用英文字母和阿拉伯数字,验证邮箱用于激活账户,请填写有效常用的邮箱地址,并确保能够接收ViViCall的客服邮件。
 
       通过免费短信注册、下载软件注册,最高可获赠1000分钟的免费通话,具体介绍可见: